ವಿಜಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್, ಮುಲ್ಕಿ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ., ನ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ 'ಬಿ++' ಗ್ರೇಡ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

View in English

Department of EnglishH.O.D.

Prof. V.A.Kulakarn M.A.

Associate Professor
NAAC,I.Q.A.C Co-ordinator
Staff Advisor of Spoken English

Staff

Miss Shruthi.R, M.A.

Mrs. Roopashri, M.A.


CONTACT US

short

VIJAYA F.G. & P.U. COLLEGE
(Sponsored by the Academy of General Education, Manipal)
Re-accredited 'B' By NAAC
Kotekeri Road, Mulki-574 154, Karnataka, INDIA
Phone: (0824) 2290831 (Per.), 2290531 (O.), 2294878 (P.U. College)
email: vcmulki@yahoo.com
website: www.vijayacollegemulki.org